WIELKA PROMOCJA! Rabaty do 20%!

Skorzystaj z rabatu na zabudowy wnękowe lub szafy (wnętrze + fronty) z zastosowaniem SYSTEMU LUX. Rabat 20% udzielany jest od wartości sumy elementów netto!
Promocje w Komandor Kraków

REGULAMIN PROMOCJI „Wielka Promocja Rabaty do 20%”

W związku z planowaną akcją promocyjną „Wielka Promocja Rabaty do 20%”, wprowadza się następujący regulamin promocji , zwany dalej „Regulaminem”:

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Akcja promocyjna „Wielka Promocja Rabaty do 20%” skierowana jest do klientów detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Komandor Śląsk S.A., ul. Transportowców 35 i obowiązuje we wszystkich Salonach Komandor na terenie woj. śląskiego i małopolskiego.
3. Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów w Salonach firmowych na terenie woj. Śląskiego i małopolskiego oraz w siedzibie organizatora, przez co rozumie się okoliczność, iż zarówno zakup jak i montaż zakupionych produktów musi odbyć się na terenie województw Śląskiego i Małopolskiego.

§ 2 Czas trwania promocji

1. Akcja promocyjna obowiązuje w terminie od 12 lutego 2018 do 15 marca 2018 roku.
2. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania promocji po uprzednim powiadomieniu.
3. Informacja o ewentualnej zmianie okresu trwania promocji zostanie wprowadzona stosownie do treści § 1 pkt. 2.

§ 3 Szczegóły oferty promocyjnej

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikami w Akcji (dalej: „Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
3. W akcji może wziąć udział każdy Uczestnik, będący klientem Organizatora, który w okresie od dnia 12.02.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. dokona zakupu kompletnej zabudowy wnękowej lub szafy (wnętrze + drzwi) z użyciem Systemu Lux wraz z montażem dokonanym przez Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowaną Grupę Monterską.
4. Akcją objęte są wyłącznie produkty i zabudowy zaprojektowane w autorskim programie komputerowym firmy Komandor – „Designer”.
5. Uczestnik biorący udział w Akcji dokonując zakupu produktów opisanych w ust.3 w terminie od 12.02.2018 do 15.03.2018 uzyskuje rabat w wysokości 20% od wartości netto elementów użytych w zabudowie.
6. Za moment nabycia/zakupu uważa się podpisanie zamówienia gotówkowego na produkty firmy Komandor, o których mowa w pkt. 1.
7. W przypadku zamówienia produktów innych niż wymienione w punkcie 3. Klientowi nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z rabatu.
8. Akcja obowiązuje tylko przy zakupie w systemie gotówkowym.
9. Udział w Akcji „Wielka Promocja Rabaty do 20%” wyłącza możliwość skorzystania z zakupu w oferowanym u Organizatora systemie zakupów ratalnych, a także nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami obowiązującymi u Organizatora w okresie obowiązywania niniejszej akcji.
10. Akcją promocyjną nie są objęte produkty zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym akcję promocyjną „Wielka Promocja Rabaty do 20%”.
11. Uczestnik traci prawo do korzystania z Akcji, jeżeli spełniony będzie choćby jeden z poniższych warunków:
1) nie dopełni któregokolwiek z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie;
2) dokona montażu produktów zakupionych w ramach Akcji z pominięciem ekipy montażowej Organizatora,
3) dokona zakupu produktów zakupionych w ramach Akcji poza terytorium województwa śląskiego lub małopolskiego.

§ 4. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Komandor Śląsk S.A., ul. Transportowców 35, 40-028 Katowice.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Podanie danych osobowych w celu realizacji Akcji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w
formularzu zgłoszeniowym oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator w ramach Akcji zapewnia bezpłatne doradztwo, aranżację, pomiar, wykonanie projektu oraz wycenę materiałów, które nie stanowi wiążącego zobowiązania do udziału w Akcji.
2. Podpisanie zamówienia na warunkach promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia promocji proszę zgłaszać pod adresem KOMANDOR ŚLĄSK S.A., 40-403 KATOWICE, tel. (032) 730 33 44 lub e-mail: promocja.slask@komandor.pl w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia Akcji. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane.
4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
5. Uczestnicy, których dane osobowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, albo inne dane) uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
6. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie Akcji wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 12 lutego 2018 r.

Komandor Kraków Awin

ul. Jasnogórska 4

31-358 Kraków

tel. 668 026 656

salonjasnogorska@komandor.pl

DORADCA KLIENTA

tel. +48 600 85 42 42

ebech@komandor.pl

© Copyright © 2017 AWIN Komandor. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Sprawdź nasze lokalizacje:

Komandor Kraków Awin
ul. Jasnogórska 4
godz. otwarcia:
pn-pt 10.00 - 19.00
sobota 10.00 - 18.00
tel. 668 026 656
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Andrychów Bel-Pol
ul. Batorego 2
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel. 33 870 34 30
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Sucha Besk. Bel-Pol
ul. Mickiewicza 22
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel: 33 874 36 09
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Wadowice Bel-Pol
os. Kopernika 10
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel. 33 872 04 71
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Od 1 marca zmieniliśmy lokalizację salonu Komandor! Nowy adres to: Kraków, ul. Jasnogórska 4 (budynek, w którym znajdował się salon samochodowy Toyoty, w sąsiedztwie Galerii Bronowice). Serdecznie zapraszamy!