Promocja na szafy Komandor - Czerwiec bez VAT

Promocja: czerwiec bez VAT

Tylko w czerwcu obniżamy cenę naszych mebli o podatek VAT

Szafy wnękowe na wymiar taniej o podatek VAT!

REGULAMIN PROMOCJI „Czerwiec bez Vat”
W związku z planowaną akcją promocyjną „Czerwiec bez Vat” wprowadza się następujący regulamin promocji, zwany dalej „Regulaminem”:

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Akcja promocyjna „Czerwiec bez Vat” skierowana jest do klientów detalicznych, za których uważa się osoby fizyczne dokonujące czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Komandor Śląsk S.A., ul. Transportowców 35, NIP 954-00-19-367, KRS 0000053483. zwaną dalej Organizatorem i obowiązuje we wszystkich Salonach Komandor na terenie woj. śląskiego i małopolskiego.
3. Niniejszy regulamin będzie dostępny dla wszystkich klientów w Salonach firmowych Komandor na terenie woj. Śląskiego i Małopolskiego oraz w siedzibie organizatora, przez co rozumie się okoliczność, iż zarówno zakup jak i montaż zakupionych produktów musi odbyć się na terenie województw Śląskiego lub Małopolskiego.

§ 2 Czas trwania promocji
1. Akcja promocyjna obowiązuje w terminie od 1 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017.
2. Organizator akcji zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania promocji. Informacja o ewentualnej zmianie okresu trwania promocji zostanie udostępniona w Salonach firmowych Komandor na terenie woj. Śląskiego i Małopolskiego oraz w siedzibie Organizatora.

§ 3 Szczegóły oferty promocyjnej
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikami w Akcji (dalej: „Uczestnik” lub „Nabywca”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.
3. Akcja dostępna jest dla wszystkich Klientów firmy Komandor, którzy w okresie trwania promocji (tj. 01.06.2017 – 30.06.2017) dokonają zakupu trwałej zabudowy wnękowej wraz z montażem dokonanym przez Autoryzowanego Dealera Komandor lub Autoryzowaną Grupę Monterską w obiekcie zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z poniższą definicją oraz, którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu.
Przez budownictwo to rozumie się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12, Kwestie te reguluje art. 41 ust. 12-12 c ustawy o VAT.
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m² oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m².
Akcją objęte są wyłącznie trwałe zabudowy zaprojektowane w autorskim programie komputerowym firmy Komandor – „Designer”.
4. Akcja polega na możliwości nabycia w cenach promocyjnych (obniżonych o 8%) wszystkich produktów spełniających warunki określone w pkt §3 pkt 3.
5. Za moment nabycia/zakupu uważa się podpisanie zamówienia gotówkowego na produkty firmy Komandor, o których mowa w pkt. 1. lub potwierdzone wpisem do systemu umówienie się na pomiar.
6. Sposób naliczania opustu „8%” jest następujący: Cenę detaliczną produktu dzielimy przez 1,08 czyli np. wartość zamówienia w systemie Designer łącznie z podatkiem 8% VAT wynosi 2 000,00 zł dzielimy tę kwotę przez 1,08 i otrzymujemy kwotę towaru „taniej o 8%” (1851,85zł), za którą towar jest nabywany przez klienta (2 000,00 zł / 1,08 = 1851,85 zł).
7. W przypadku zamówienia produktów innych niż wymienione w punkcie 3 Klientowi nie przysługuje uprawnienie do skorzystania z rabatu o którym mowa pkt. 4.
8. Akcja obowiązuje tylko przy zakupie w systemie gotówkowym.
9. Udział w Akcji „Czerwiec bez Vat” wyłącza możliwość skorzystania z zakupu w oferowanym u Organizatora systemie zakupów ratalnych, a także nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami obowiązującymi u Organizatora w okresie obowiązywania niniejszej akcji.
10. Akcją promocyjną nie są objęte produkty zamówione przez klientów w okresie poprzedzającym akcję promocyjną „Czerwiec bez Vat”.
11. Uczestnik traci prawo do skorzystania z Akcji, jeżeli spełniony będzie choćby jeden z poniższych warunków:
1) nie dopełni któregokolwiek z warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie;
2) dokona montażu produktów zakupionych w ramach Akcji z pominięciem Autoryzowanego Dealera Komandor lub Autoryzowanej Grupy Monterskiej,
3) dokona zakupu produktów zakupionych w ramach Akcji poza terytorium województwa śląskiego lub małopolskiego.

§ 4. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Akcji jest Komandor Śląsk S.A., ul. Transportowców 35, 40-028 Katowice.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji. Podanie danych osobowych w celu realizacji Akcji jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych osobowych wskazany w formularzu zgłoszeniowym oraz następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie, prostowanie i usuwanie.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.).

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator w ramach Akcji zapewnia bezpłatne doradztwo, aranżację, pomiar, wykonanie projektu oraz wycenę materiałów, które nie stanowią wiążącego zobowiązania do udziału w Akcji.
2. Podpisanie zamówienia na warunkach Akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Wszystkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji promocyjnej proszę zgłaszać pod adresem KOMANDOR ŚLĄSK S.A., 40-403 KATOWICE, tel. (032) 730 33 44 lub e-mail: promocja.slask@komandor.pl w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia Akcji. Reklamacje złożone po upływie 14 dni od daty zakończenia Akcji nie będą rozpatrywane.
4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania, i udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
5. Uczestnicy, których dane osobowe (adres zamieszkania, adres do korespondencji, albo inne dane) uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
6. W wypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
7. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie Akcji wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późń. zm.)
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2017 r.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Salon firmowy Komandor – Kraków, ul. Dobrego Pasterza 118

 

Komandor Kraków Awin

ul. Jasnogórska 4

31-358 Kraków

tel. 668 026 656

salonjasnogorska@komandor.pl

DORADCA KLIENTA

tel. +48 600 85 42 42

ebech@komandor.pl

© Copyright © 2017 AWIN Komandor. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Sprawdź nasze lokalizacje:

Komandor Kraków Awin
ul. Jasnogórska 4
godz. otwarcia:
pn-pt 10.00 - 19.00
sobota 10.00 - 18.00
tel. 668 026 656
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Andrychów Bel-Pol
ul. Batorego 2
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel. 33 870 34 30
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Sucha Besk. Bel-Pol
ul. Mickiewicza 22
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel: 33 874 36 09
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Komandor Wadowice Bel-Pol
os. Kopernika 10
godz. otwarcia:
pn-pt 8.00 - 17.00
sob. 8.00 - 13.00
tel. 33 872 04 71
doradca klienta:
tel. +48 600 85 42 42
ebech@komandor.pl

Od 1 marca zmieniliśmy lokalizację salonu Komandor! Nowy adres to: Kraków, ul. Jasnogórska 4 (budynek, w którym znajdował się salon samochodowy Toyoty, w sąsiedztwie Galerii Bronowice). Serdecznie zapraszamy!